GDPR

Pro nás, společnost Svět dětské jógy s.r.o. (Správce Vašich osobních údajů), se sídlem V. Poláka 344, 273 42 Stehelčeves, IČO: 093 50 772 je absolutní prioritou bezpečnost a stabilita poskytovaných služeb. Nedílnou součástí naplňováni této priority je také náš závazek, že vyvineme maximální úsilí k ochraně Vašeho práva na soukromí.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat kdykoliv během obvyklých pracovních hodin.

Kontaktní osoba: Petr Dušek, tel.: +420 08 972 400, E-mail: svetdetskejogy@seznam.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby a další podporu při jejich využívání, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o dalších službách a produktech, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali. Jedná se o následující osobní údaje:

Identifikační a kontaktní údaje, které nám sami sdělíte, a to vyplněním objednávkového formuláře:

 - jméno a příjmení,                                                                                                                                                                         - telefonní číslo,                                                                                                                                                                             - emailová adresa;                                                                                                                                                                         - doručovací adresa                                                                                                                                                                       - fakturační adresa                                                                                                                                                                         - firemní údaje                                                                                                                                                                                 - fakturační adresa, dodací adresa, IČO/DIČ

Z pohledu GDPR osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

1) Identifikační a kontaktní údaje nutné pouze pro splnění smlouvy - dodání objednaných produktů:

 - jméno a příjmení,                                                                                                                                                                         - telefonní číslo,                                                                                                                                                                             - emailová adresa;                                                                                                                                                                         - doručovací adresa                                                                                                                                                                       - fakturační adresa                                                                                                                                                                          - firemní údaje                                                                                                                                                                                - fakturační adresa, dodací adresa, IČO/DIČ

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 3 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

2) E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem odhlásit - zasláním e-mailu. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

3) Identifikační a kontaktní údaje pouze pro případ uvedení na účetních dokladech na základě plnění právní povinnosti:                       

 - jméno a příjmení,                                                                                                                                                                         - telefonní číslo,                                                                                                                                                                               - emailová adresa;                                                                                                                                                                         - fakturační adresa                                                                                                                                                                         - firemní údaje                                                                                                                                                                                 - fakturační adresa, IČO/DIČ 

Tyto údaje jsou ukládány po dobu danou platnou legislativou: např. "Archivace dokumentů podle zákona o DPH", tedy po dobu 10 let od zdanitelného plnění.

4) Kontaktní údaje, které vyplníte na našem webu a v kontaktních formulářích použijeme pro zpětnou odezvu a další komunikaci s Vámi. :

○ "Napište nám " ( www.svetdetskejogy.cz/kontakt )

○ "Objednavka" (www.svetdetskejogy.cz/objednavka)

5) Pokud nás kontaktujete přes další komunikační kanály: Telefon, Facebook, Skype a další sociální média, tak si Váš kontakt - telefonní číslo, URL profilu, Skype jméno - uložíme a použijeme pro další komunikaci.

6) Vaše fotografie či textové reference, které nám poskytnete, mohou být zveřejněny až po Vašem výslovném souhlasu.

Informace, která získáváme při používání našich služeb - pokud navštívíte náš web, automaticky ukládáme některé informace v protokolech serveru. Tyto informace zahrnují zejména:

Soubory cookies - jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku.

Jak uchováváme osobní informace a kdo k nim má přístup?

Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho právní provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb externích zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou zde uvedeny v těchto podmínkách. Jedná se o následující zpracovatele:

- "Survio s.r.o.", se sídlem Hlinky 70, Brno 603 00, Česká republika. IČO: 283 00 785

Všechny osobní údaje jsou tak vedeny v zabezpečeném systému v rámci EHS, do něhož má přístup jen jednatel společnosti a projektový manager, a to na základě jedinečného přihlašovacího jména a hesla.

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

  • Za účelem externího zpracování - Osobní a kontaktní údaje poskytujeme těmto kategoriím (druhům) subjektů: účetní společnost, přepravním společnostem, poskytovateli emailových služeb a poskytovateli datového úložiště, informačního systému, aby je pro nás mohli zpracovat pouze za uvedenými účely zpracování a na základě našich pokynů, a to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.
  • Z právních důvodů - můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že sdílení je rozumně nutné za účelem:

○ dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy,                                                                                                                                                                                           ○ uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,                                                    ○ zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků společnosti Svět dětské jógy s.r.o.. (např. proti podvodu)

Svět dětské jógy s.r.o. zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů Služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:

  • práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o Vás drženy;
  • můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR;
  • dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR;
  • požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR;
  • anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. "být zapomenut" dle čl. 17 GDPR.
  • rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů;
  • a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.